Preverenie funkcie Unicable

Napísal Marian M. 1 dňa 29 jún 2018 do kategórie Magazín, Špeciál

u prijímača ineos in5

Cieľom dnešného článku je preverenie funkcie UNICABLE (určenej pre príjem viacerých prijímačov po jednom kábli) na prijímači Ineos In5 v spojení s prijímačmi Amiko Alien2, Hdbox 9105+ a Amiko 8250+.

Ide o certifikovaný prístroj Skylink ready, ktorých je na trhu mnoho, niektoré sa pýšia funkciou UNICABLE, prax však býva často iná a tento spôsob zapojenia viacerých prístrojov, cez jeden kábel, je v drvivej väčšine u týchto prístrojov nefunkčný. 

V tejto téme sa venujeme zapojeniu aj v rôznych kombináciách, čiže viacero satelitných prijímačov,zapojených buď cez LOOP výstup prijímača, alebo cez rozbočovač, prípadne cez priechodnú účastnícku zásuvku. 

Zaujímavým je test na hraničné hodnoty dĺžky koaxiálneho káblu, pri ktorých je s testovaným LNB Unicable ešte možné prijímať stabilne satelitné vysielanie.

Základ preverenia tejto technológie bol vytvorený pre službu SatroSat.

GT-S3SCR4-.jpgineosin5.png

 

Použité komponenty v teste:                                                                      

Zariadenie : Ineos IN5, Evidenčné číslo : DVB-S2 8100A00011, Verzia Firmware : 32.d6.00.d6 Nov. 6 2017 01:36:46

Parabola : Gibertini OP 80 L

LNB : GT Sat typ GT-S3SCR4 - prevádzkové kanály: 1210,1420,1680,2040 MHz (ekvivalent od Inverta)

Parametre koaxiálneho kábla : 75 Ohm - 4,8 mm, od dĺžkach:   L1= 31 m,   L2=123 m,   L3=250m

Parametre Unicable : SCR Config Generation 1   UB1 - 8   SCR A

Služba : Astra 3B 23.5E SatroSat FastScan 12070 H

 

Testované frekvencie na družici Astra 23,5E :

Frekvencie :     12.070 H 27500 3/4 DVB-S                     12.090 V 29900 2/3 DVB-S2 8PSK

                         12.109 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK         12.344 H 29900 2/3 DVB-S2 8PSK

                         12.363 V 29500 3/4 DVB-S2 8PSK

 

Zariadenia v zapojení (údaje o FW) :

Ineos In5  Firmware  32.d6.00.d6                                

Amiko Alien 2 Firmware Spark v 1.2.83

HD Box 9105+ HD PVR Firmware HS v2.11.77

Amiko HD 8250+ Firmware v 2.4.22 MCAS

 

Legenda zapojenia:

Hlavný výstupný signál z LNB bol rozbočený na dva smery pomocou rozbočovača FVSC 2PL, a to do vstupu tuneru Amiko Alien 2 a do tuneru HD Box 9105+ HD PVR. Cez LOOP konektor prijímača Amiko Alien 2, bol signál prepojený k prijímaču Ineos In5.

Loop výstupom HDBoxu bola zase prepojený tuner Amika HD 8250+.

Týmto typom zapojenia bola potvrdená možnosť použitia konektorov Loop, ako rozbočovača pre jednotlivé koncové zariadenia.

Použité frekvencie Unicable pre jednotlivé prijímače:

1.Ineos In5                                                      1.kanál 1210 Mhz

2.Amiko Alien 2                                               2.kanál 1460 Mhz

3.HD Box 9105+ HD PVR                               3.kanál 1680 Mhz

4.Amiko HD 8250+ cez Loop z HD Box          4.kanál 2040 Mhz

 

Hranica použiteľnosti signálu pred rozkladom:

 

Zobrazené obrázky nižšie definujú v jednom riadku dva stavy:

Obrázok vľavo: Hodnoty zaznamenané pri definovanej dlžke (281m,154m) a kombinácii útlmového reg. člena, prípadne rozbočovača FVS 2P.

Obrázok vpravo: Výstupnú úroveň LNB pre jednotlivé užívateľské skupiny UB1-UB4 na koax.vedení o dlžke 2m – referenčná hodnota.

 

Užívateľská skupina UB1 centrovacia frekvencia 1210 MHz.         

281m                                                                     2m

1 2

 

3 4

5 6

8 9

10 11

 

Užívateľská skupina UB2 centrovacia frekvencia 1420 MHz.         

281m                                                                     2m

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

 

Užívateľská skupina UB3 centrovacia frekvencia 1680 MHz.         

154m                                                                     2m

22 23

24 25

27 28

29 30

31 32

 

Užívateľská skupina UB4 centrovacia frekvencia 2040 MHz.         

154m                                                                     2m

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

 

Zdokumentovaná výstupná ref. úroveň dokazuje pomerne vysoké hodnoty, ktoré sú lineárne v danom rozsahu a s minimálnymi rozdielmi.    

Kombináciou rôznych dĺžok koax.vedení a prvkov (reg.člen) bolo umožnené upresnenie výkonovej hodnoty, ešte pred hranicou rozkladu obrazu:

U užívateľskej skupiny UB1 - frekvencia 1210 MHz - došlo ku stavu výpadkov signálu pri použitej celkovej vzdialenosti koax. vedenia o hodnote 281m+útlm., vytvorený reg. článkom. Z uvedeného vyplýva, že pri danej frekvencii je možné prevádzkovať zariadenie na dĺžke vedenia zhruba 281 m.

Užívateľská skupina UB2 - frekvencia 1420 MHz - parametre straty výkonu na vedení sú identické, ako u užívateľskej skupiny UB1, čo znamená vyváženosť tech. parametrov u oboch užívateľských skupín.

Užívateľská skupina UB3 - frekvencia 1680 MHz - z dôvodu navýšenej hodnoty frekvencie je nutnosť zmeny dĺžky vedenia na 154m+ rozbočovač FVS 2P a útlm. reg. člen. Uvedená frekvencia svojou hodnotou potvrdzuje vyššie straty výkonu,čo sa prejavuje zníženou celkovou dlžkou použitého koax.vedenia. Pri technických parametroch rozbočovača a hodnoty útlmu reg.členu je možné určiť dlžku vedenia na hodnotu do 200 m.

Užívateľská skupina UB4 - frekvencia 2040 MHz – zaznamenaná strata ref. výkonu spôsobená hodnotou frekvencie. Prípustná dlžka koax.vedenia pred hranicou výpadkov signálu je cca 160 m koax. vedenia.

Pri požiadavke na násobené dlžky uvedených vedení, je možné ako výkonový člen, použiť In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC, ešte pred rozbočovačom FVSC 2P. Uvedený prvok je funkčný v plnom rozsahu pre užívateľské skupiny UB1 až UB4.

Výstupný signál z SCR LNB je možné kombinovať s terestriálnym vysielaním. Použitý zlučovač Ter+Sat EMP C2/1PNP(T+S)-W1 (P.105-W) potvrdil funkčnosť oboch služieb v plnom rozsahu. Je potrebné vziať do úvahy prechodový útlm zlučovača, ktorý môže zmeniť parametre pre celkovú dlžku použiteľnosti signálu.

Preverenie stavu signálu na koncovej zásuvke TV/R/Sat Emos EU3303 konc.3 dB potvrdilo funkčnosť v plnom rozsahu.

 

Zhrnutie hraničných dĺžok koax.vedenia pre jednotlivé užívateľské skupiny.

UB1 1210 MHz               celková dlžka vedenia                   281m

UB2 1420 MHz               celková dlžka vedenia                   281m

UB3 1680 MHz               celková dlžka vedenia                   200m

UB4 2040 MHz               celková dlžka vedenia                   160m

Treba brať na zreteľ, že uvedené dĺžky sú závislé od kvality koaxiálneho vedenia, kvality prevedenia konektorov a spojov s jednotlivými komponentami a ďalších faktorov spôsobujúcich celkovú kvalitu rozvodu.

 

Hranica použiteľnosti signálu pred rozkladom:

tab4

Skutočný význam tejto tabuľky objasňuje hraničné hodnoty indikačných prvkov intenzity a kvality u Ineos iN 5 pred rozkladom obrazu. Ďalšie údaje Power  S/N   a Mer boli namerané mer. zariadením Openbox SF-55. Zobrazuje kombináciu stavov prijímacieho zariadenia a hodnoty zachytené meracím zariadením.Vysvetluje,aké indikačné stavy a ďalšie modulačné parametre sú  pre príslušné frekvencie hraničné - teda tesne pred rozkladom, pri konkrétnych dlžkach koax.vedenia.

Meranie Legacy výstupu LNB konvertora:

tab5

 

Spectrum na meracom prístroji Openbox SF 55:

Full : UB1 – UB4                                                                               Full : UB1 – 1210 Mhz

43 44

UB 1 : 1210 Mhz Span 860 Mhz                                 UB 1 : 1210 Mhz Span 400 Mhz

45 46

UB 1 : 1210 Mhz Span 250 Mhz

47

 

Preverenie prevádzkových stavov:

 

Informácia použiteľnosť LOOP - vetvenie signálu pomocou priechodzieho konektora.

Ineos In5 - konektor LOOP nie je možné využiť ako rozbočovač - signál nie je dostupný

Amiko Alien2 - konektor LOOP je možné využiť ako rozbočovač - signál je dostupný

HD Box 9105+ HD PVR - konektor LOOP je možné využiť ako rozbočovač - signál je dostupný

Amiko HD8250+ - konektor LOOP nezapojený funkcia neoverená, koncové zariadenie.

 

1. Ineos In 5   Priame zapojenie koax. káblu o dĺžke L1 (31m) prevádzkový kanál 1. -  Funkčné v plnom rozsahu

2. Ineos In 5   Priame zapoj. koax. káblu o dĺžke L1 (31 m) so zmenou prevádzkových kanálov 1 – 4 - Funkčné v plnom rozsahu

3. Ineos In 5   Loop zapojený - Nefunkčný

4. Ineos In 5   Input signál Zásuvka TV/R/SatI kusi ARTU S1 priebežná - Nefunkčné (E48-32 žiadny signál.)

5. Ineos In 5   Input signál Zásuvka TV/R/SatEmos EU3303 konc.3 dB - Funkčné v plnom rozsahu

6. Ineos In 5   Input signál Zlučovač EMP C2/1PNP(T+S)-W1 (P.105-W) - Funkčné v plnom rozsahu

7. Ineos In 5   In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC - Funkčné v plnom rozsahu

8. Ineos In 5   Rozbočovač FVS 2P - Funkčné v plnom rozsahu

9. Ineos In 5   In-Line Amplifer typ FP 6 IL 15V DC pred FVS 2P - Funkčné v plnom rozsahu

10. Ineos In 5   Priam.zapoj. koax.v. L1 + L2 (152m) zmena prev.k 1 – 4 - Funkčné v plnom rozsahu.

 

Konfigurácia iNEOS iN5 pre UNICABLE:

 

Satelitný prijímač iNEOS iN5 je plne funkčný pre systém Unicable a aj Unicable 2, s novšími verziami softvéru, ktoré nájdete na našom fóre.

Clipboard01

Nastavenia systému v prijímači:

Clipboard02 Clipboard03

Clipboard04 Clipboard05

Clipboard06 Clipboard07

 

Zhrnutie :

 

Zapojenie 4ks dekodérov Unicable – Funkčné v plnom rozsahu.

Vytvorenie koax. vedení rôznych parametrov L=154m   L= 281m.

Preverenie funkčnosti na koax. vedeniach ukončených úč. zás. TV/R/Sat.

Preverenie funkčnosti pomocou link.zosilňovača In-LineAmplifer typ FP 6 IL 15V DC.

Preverenie funkčnosti pri zapojení zlučovača Ter+Sat   EMP C2/1PNP(T+S)-W1 (P.105-W).

Vydefinovanie hranice použiteľnosti signálu pre Frekv. CZ a SK 12344H   12363V pre UB1 – UB4.

Zariadenie Ineos In5 umožnilo prijímať signál aj pod hranicou úrovne menej ako 30 dBµV.

 

Preverenie funkcie FastScan Satrosat TP 12.070 H :

Systém_NastavenieAV_Zobrazenie času v standby_Áno (rýchly štart) - FastScan Nefunkčný.

Systém_NastavenieAV_Zobrazenie času v standby_Nie (real) - FastScan Funkčný v plnom rozsahu.

 

Je potrebné podoktnúť, že prijímač iNEOS iN5 bol úspešne otestovaný s LNB konvertorom typu Unicable I., čiže pre 4 koncové zariadenia. Je možné ho použiť aj pre 8 koncových zariadení pri použití LNB konvertora Unicable II., viac užívateľských skupín však tento model aktuálne nepodporuje.

 

Pri vytváraní zapojenia Unicable, je vhodné prvotne meraním definovať výkonové hodnoty na jednotlivých koncových bodoch inštalácie. Týmto je možné získať prehľad o rozdielnych parametroch, podľa použitých dlžok daných koaxiálnych vedení. Pri umiestňovaní zariadení je preto vhodné vziať do úvahy namerané veličiny a podľa hodnôt nastaviť prevádzkové parametre užívateľských skupín a centrovacích frekvencií.

U inštalačného miesta s nízkymi nameranými hodnotami zadávame užívateľskú skupinu UB1 1210 MHz. Týmto nastavením je možné minimalizovať úbytky signálu vzniknuté dlžkou vedenia.

V mieste s vyhovujúcimi parametrami a kratšou dlžkou vedenia definujeme parametre UB4 2040 MHz. Týmto vhodným spôsobom zadávania parametrov je umožnené kompenzovať straty signálu a minimalizovať poruchy služby spôsobené nesprávnou konfiguráciou zariadení, z dôvodu nepreverenia výkonu na jednotlivých bodoch inštalácie.

Typ zapojenia cez systém Unicable potvrdil plnú a dlhodobú prevádzkyschopnosť u daných zariadení.

Unicable je svojími prevádzkovámi vlastnosťami predurčené pre objekty, u ktorých nie je prípustné vytváranie prienikov, príp. daľšie mechanické úpravy. Tak ako každý systém, aj táto technologia vyžaduje precíznosť a presnosť pri vytváraní spojov a konektorov. Cieľom tohto príspevku bolo v praxi vytvoriť funkčné zapojenie a zdokumentovať prevádzkové možnosti jednokáblovej technologie Unicable EN 50494.

Záverom by som sa chcel poďakovať partnerom tohto projektu, firme Bendr s.r.o. - dovozcovi značky iNEOS, firme Satro s.r.o. - prevádzkovateľovi služby SatroSat a firme Ellano s.r.o. - dodávateľovi satelitnej techniky.

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (8 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (0)

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget